Kennisbank

Documenten over en voor Mentale gezondheidsnetwerken op een rij.

Leidraad contractering Mentale gezondheidsnetwerken

De Leidraad contractering Mentale gezondheidsnetwerken beschrijft de financiering van Mentale gezondheidsnetwerken. De leidraad bevat informatie over proces, kaders en randvoorwaarden.

Handreiking aanvraag transformatiemiddelen

In het IZA worden transformatiemiddelen beschikbaar gesteld voor onder andere de transformatie naar Mentale gezondheidsnetwerken. Deze handreiking is opgesteld om aanvragers te ondersteunen bij het aanvragen van transformatiemiddelen.

Businesscase Mentale gezondheidsnetwerken 2025-2028

De businesscase bevat ramingen van de effecten die we landelijk verwachten van het samenwerken in mentale gezondheidsnetwerken en van de verkennende gesprekken.

Brief over bekostiging verkennend gesprek van Minister aan Tweede Kamer

Op 17 mei 2024 heeft Minister Helder van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen om de NZa een aanwijzing te geven. Deze aanwijzing heeft de NZa nodig om per 2025 de prestatie voor de bekostiging an het verkennend gesprek in te voeren.

Praatplaten bekostiging Mentale gezondheidsnetwerken

Het programma heeft in vier praatplaten samengevat hoe de bekostiging van het verkennend gesprek en van de overige functies er hoogstwaarschijnlijk uit gaat zien in de jaren 2024 tot en met 2026.

Advies NZa bekostiging verkennend gesprek en overige functies

De NZa heeft in overleg met veldpartijen het ministerie van VWS geadviseerd over de bekostiging van het verkennend gesprek en van de overige functies van Mentale gezondheidsnetwerken.

Whitepaper Leiderschap, Transitie & Transformatie

Whitepaper Leiderschap, Transitie & Transformatie: Over ingrijpende veranderingen en hoe leidende principes hierbij behulpzaam kunnen zijn

Aan de slag met regionale governance

In opdracht van de IZA-thematafel Regionale Samenwerking stelden de auteurs een overzicht op van de belangrijkste aspecten van Governance binnen de regionale samenwerking.

Standpunt Zorginstituut Nederland over verkennend gesprek

Zorginstituut Nederland concludeert in dit standpunt dat de inzet van de huisarts en ggz-professionals in het verkennend gesprek verzekerde zorg is. Daarmee kan het worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Werkwijze Mentale gezondheidsnetwerken

Deze Werkwijze is de handleiding voor de partijen die in de regio werken aan het Mentale gezondheidsnetwerk.

Verkenning van het verkennend gesprek

Een belangrijke functie van het Mentale gezondheidsnetwerk is het aanbieden van het verkennend gesprek. In september 2023 publiceerde de Nederlandse ggz - deelnemer in het programma Mentale gezondheidsnetwerken - een document met informatie over regionale ervaringen met het verkennend gesprek.

Leren van regionale samenwerkingsstructuren

Onderzoeksbureau Berenschot heeft op verzoek van het Ministerie van VWS een impressie opgesteld van de belangrijke aspecten van regionale governance.

‘Iedereen kent Oscar’

Adviesrapport met de toetsing en praktische en theoretische onderbouwing van de Leidende principes Mentale gezondheidscentra.

Integraal Zorgakkoord 2022

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Die afspraken gaan ook over Mentale gezondheidsnetwerken. In het IZA heten die mentale gezondheidscentra.

Een initiatief van