11 juni 2024

Landelijke businesscase gepubliceerd

Wat spreken we af?

Landelijke businesscase helpt huisartsen, sociaal domein en ggz bij het afspreken wat samenwerking moet gaan opleveren.

Elke regio een mentale gezondheidsnetwerk.
Dat is één van de afspraken in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Die netwerken vormen de sterke basis van een breed palet aan maatregelen om mensen met mentale en bijkomende problemen zo nodig snel met ondersteuning of zorg in contact te brengen. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld laagdrempelige steunpunten, samenwerking in de wijk, welzijn op recept en makkelijke consultatie van ggz-professionals door huisarts en sociaal domein.

De meeste regio’s zijn volop aan de slag en maken later in dit jaar afspraken met de financiers: zorgverzekeraars en gemeenten.

Businesscase
Maar, wat verwachten we van alle maatregelen? Hoe weten we straks of ze doen wat ze moeten doen? Wordt de wachtlijst voor ggz korter en de druk op de huisartsenpraktijk minder?
Een grote verandering vraagt om een duidelijk plan en duidelijke afspraken. Het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken publiceerde daarom al leidende principes, een werkwijze en praatplaten over bekostiging en eigen risico. Een leidraad voor inkoop en contractering volgt begin juli. En nu is er ook een businesscase. De businesscase bevat ramingen van de effecten die we landelijk verwachten van het samenwerken in mentale gezondheidsnetwerken en van de verkennende gesprekken.

Regionaal maatwerk
Maar wat betekent deze businesscase nu voor de regionale samenwerkingspartners?
Voor hen is de businesscase in de eerste plaats een handvat bij het maken van afspraken. Hoeveel verkennende gesprekken denken wij te voeren? Hoeveel professionals moeten we daarvoor inzetten? Wat kost dat? En wat levert dat in onze regio op? De antwoorden op deze vragen heb je nodig om later dit jaar contractafspraken te kunnen maken.

Natuurlijk, elke regio is anders. Waar een brede netwerkintake al goed werkt, zijn misschien minder verkennende gesprekken nodig. Waar een sterke POH-functie is, zien we misschien ook andere getallen. Daar ziet de regionale businesscase er dan net even anders uit. Daarom is het zeker niet de bedoeling dat elke regio naar de businesscase gaat toerekenen. De bedoeling is wel dat iedereen zich afvraagt: wat kan ons aandeel zijn? Hoe kunnen wij bijdragen? Wat spreken wij voor onze regio met elkaar af? En hoe wordt dit lokaal verder afgestemd en uitgevoerd?

Monitor
Door te monitoren wat we vanaf 2025 in de praktijk zien, volgen we waar de samenwerking in elke unieke regio ons brengt. Als we op koers liggen, dan is een fantastische prestatie geleverd. Dan hebben we de meest vergaande samenwerking tussen domeinen tot nu toe weten te realiseren! En zo niet, dan gaan we in gesprek over wat we anders moeten doen, zodat wij de in het IZA afgesproken beweging kunnen maken. Die afspraken moeten we samen waarmaken. Als elke regio daaraan zijn unieke aandeel levert, moet het lukken!

Bekijk in Kennisbank